طراحی نیمکت شهری

طراحی نیمکت طراحی مبلمان شهری

مبلمان شهری، نه تنها فضای عمومیِ شهر را می سازد، بلکه بخش مهمی از هویت شهری نیزبه شمار می رود. عناصر عمومیِ مبلمان شهری، در ترکیب با ساختمان ها و بقیۀ عناصر تشکیل دهندۀ قرارگاه های فیزیکیِ زندگیِ انسان ها، هویتِ نویی به شهر می بخشد.

طراحی مبلمان شهری سنندج

طراحی المان شهری طراحی مبلمان شهری

یکی از عناصر مهم شهری، مبلمان آن است. مبلمان شهری علاوه بر کاربرد و عملکرد، جنبه زیبایی نیز دارند. مبلمان شهری هر شهر باید مخصوص به آن شهر باشد.

طراحی و ساخت کیوسک شهری

طراحی-کیوسک-شهری

طراحی دکه‌ها و کیوسک‌های شهری به دلایل گوناگون از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و از دشواری بیشتری نیز برخوردار است.