طراحی دستگاه ژل داک

طراحی تجهیزات پزشکی


طراحی دستگاه ژل داک

کارفرما: شرکت فرژن پویش ایرانیان(۱۳۹۴)

ژل داکیومنتیشـن بـه عنـوان سیسـتمی جهـت مشـاهده، تصویربـرداری، ضبط و آنالیـز ژل شـناخته میشـود. ایـن سیسـتم جهـت عکـس بـرداری از ژل هـای RNA،DNA، پروتئیـن و پلیـت هـای کلنـی کار بـرد دارد. از ایـن دسـتگاه تحت عناویـن gel image system یـا gel imager هم نام برده می شـود. این وسـیله به طور وسـیعی در آزمایشـگاههای زیسـت مولکولی برای تصویرسـازی و مستندسـازی نوکلئیـک اسـید و پروتئین اسـتفاده می شـود. هدف از طراحی این دستگاه افزایش بازده عملکردی دستگاه، سهولت استفاده و طراحی نوآورانه فرم دستگاه ژل داک است.

طراحی تجهیزات پزشکی طراحی دستگاه ژل داک
طراحی تجهیزات پزشکی طراحی دستگاه ژل داک


چالش‌های طراحی محصول

 • تاکید بر سادگی، وضوح در نحوه عملکرد محصول برای کاربران
 • سهولت دسترسی به بخش های داخلی دستگاه و تنظیمات دوربین
 • ارائه راهکاری در جهت افزایش ایمنی دستگاه در مقابل خروج نور یو وی از دستگاه
 • در نظر گرفتن راهکارهای طراحی در جهت کاهش خطاهای احتمالی کاربر در حین کار با دستگاه
 • ارائه راهکاری برای تغییر فیلترهای دوربین
 • امکان تولید سریع برای تعداد بالا
 • طراحی دریچه های بازدید بر اساس زوایا و استانداردهای آنتروپومتریک
طراحی محصول طراحی تجهیزات پزشکی دستگاه ژل داک


ویژگی های محصول

 • استفاده از فرم های یکپارچه و نوآوری در طراحی بدنه نسبت به نمونه های رقبا
 • ارائه راهکار در جهت سهولت استفاده، کنترل، بازدید، تنظیم دوربین و دسترسی به بخش های مختلف دستگاه
 • کاهش عوامل منجر به خطای کاربر در هنگام استفاده از محصول.
 • طراحی مکانیسم تغییر فیلترهای دستگاه.
 • سیل دستگاه نسبت به ورود نور بیرون و خروج نور یو وی دستگاه.
 • استفاده از راهکارهای مکانیسمی ساده و با دوام برای قطعات متحرک داخلی دستگاه.
 • لحاظ نمودن استانداردهای ارگونومیکی و آنتروپومتریکی در طراحی بدنه.
طراحی محصول طراحی تجهیزات پزشکی دستگاه ژل داک