طراحی دستگاه ژل داک

طراحی تجهیزات پزشکی طراحی دستگاه ژل داک

طراحی دستگاه ژل داک

بعد از اینکه طرح یک وسیله جدید پزشکی در مرحله کانسپت و طرح مساله تعریف شد، مرحله بعدی در توسعه آن، مرحله طراحی خواهد بود. مرحله طراحی مهم‌ترین مرحله در توسعه تجهیزات پزشکی است به دلیل اینکه خطا در این مرحله می‌تواند عملکرد دستگاه را بی اثر و یا حتی استفاده از آن را خطرناک کند. در مرحله طراحی، یک فرآیند کنترلی طراحی باید در قالب ملزومات کیفیت سیستم تعریف و اجرا شود. در حقیقت، کنترل طراحی یک مرحله منطقی و ساده است که موجب حصول اطمینان از توسعه محصولی می‌شود که قرار بوده طراحی شود و نیازها و انتظارات مشتری را برآورده خواهد کرد.

ژل داکیومنتیشـن بـه عنـوان سیسـتمی جهـت مشـاهده، تصویربـرداری، ضبط وآنالیـز ژل شـناخته می‌شـود. ایـن سیسـتم جهـت عکـس‌بـرداری از ژل‌هـای RNA،DNA، پروتئیـن و پلیـت‌هـای کلنـی کاربـرد دارد. از ایـن دسـتگاه تحت عناویـن Gel Image System یـا Gel Imager هم نام برده می‌شـود. این وسـیله به طور وسـیعی در آزمایشـگاه‌های زیسـت مولکولی برای تصویرسـازی و مستندسـازی نوکلئیـک اسـید و پروتئین اسـتفاده می‌شـود. هدف از طراحی این دستگاه افزایش بازده عملکردی دستگاه، سهولت استفاده و طراحی نوآورانه فرم دستگاه ژل داک است.

چالش‌های طراحی محصول

 • تاکید بر سادگی، وضوح در نحوه عملکرد محصول برای کاربران
 • سهولت دسترسی به بخش‌های داخلی دستگاه و تنظیمات دوربین
 • ارائه راهکاری در جهت افزایش ایمنی دستگاه در مقابل خروج نور یو وی از دستگاه
 • در نظر گرفتن راهکارهای طراحی در جهت کاهش خطاهای احتمالی کاربر در حین کار با دستگاه
 • ارائه راهکاری برای تغییر فیلترهای دوربین
 • امکان تولید سریع برای تعداد بالا
 • طراحی دریچه‌های بازدید بر اساس زوایا و استانداردهای آنتروپومتریک
طراحی تجهیزات پزشکی طراحی دستگاه ژل داک
طراحی محصول طراحی تجهیزات پزشکی دستگاه ژل داک

ویژگی‌های طرح ارائه شده

 • استفاده از فرم‌های یکپارچه و نوآوری در طراحی بدنه نسبت به نمونه‌های رقبا
 • ارائه راهکاری در جهت سهولت استفاده، کنترل، بازدید، تنظیم دوربین و دسترسی به بخش‌های مختلف دستگاه
 • کاهش عوامل منجر به خطای کاربر در هنگام استفاده از محصول.
 • طراحی مکانیسم تغییر فیلترهای دستگاه.
 • سیل دستگاه در برابر ورود نور بیرون و خروج نور یو وی دستگاه.
 • استفاده از راهکارهای مکانیسمی ساده و با دوام برای قطعات متحرک داخلی دستگاه.
 • لحاظ نمودن استانداردهای ارگونومیکی و آنتروپومتریکی در طراحی بدنه.
برای ثبت امتیاز برای این پست کلیک کنید
تعداد امتیازات: 3 - میانگین امتیاز: 5

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

از ما بپرسید

جهت دریافت مشاوره و راهنمایی درباره این نمونه کار و سایر خدمات ایکاس با ما تماس بگیرید.

فراخوانی-اقدام